<< กำหนดสอบระหว่างภาค 2/2566 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค. 2566 [ดูตารางสอบ] <<

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา

อ่านทั้งหมด >>

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

อ่านทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมตลาด ก.ส.
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช

ข้อมูลสารสนเทศ

22

จำนวนครู

263

จำนวนนักเรียน

176

นักเรียน ม.ต้น

87

นักเรียน ม.ปลาย

ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา เอกลักษณ์ : โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ