<< นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ประสงค์สมัครสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2565 [คลิกที่นี่] <<

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรม

การนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน&สภานักเรียน
ภาพกิจกรรมตลาด ก.ส.
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช

ข้อมูลสารสนเทศ

22

จำนวนครู

264

จำนวนนักเรียน

176

นักเรียน ม.ต้น

88

นักเรียน ม.ปลาย


ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา