<< กำหนดสอบระหว่างภาค 2/2564 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธ.ค. 64 [ดูตารางสอบ] <<

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

อ่านทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรม

การนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน&สภานักเรียน
ภาพกิจกรรมตลาด ก.ส.
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช

ข้อมูลสารสนเทศ

24

จำนวนครู

274

จำนวนนักเรียน

190

นักเรียน ม.ต้น

84

นักเรียน ม.ปลาย


ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา