<< ประกาศประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร กำหนดยื่นซอง ระหว่างวันที่ 2 - 10 พ.ย. 2565 [รายละเอียดที่นี่] <<

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

อ่านทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรม

การนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน&สภานักเรียน
ภาพกิจกรรมตลาด ก.ส.
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช

ข้อมูลสารสนเทศ

22

จำนวนครู

264

จำนวนนักเรียน

176

นักเรียน ม.ต้น

88

นักเรียน ม.ปลาย

ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา เอกลักษณ์ : โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ