ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่าย

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาเรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
ด้วย โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะทาการประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจาปี 2559 เพื่อจัดจาหน่ายแก่นักเรียนในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ http://www.krasaesin.ac.th/datas/file/1477990452.pdf

 

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com