กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

forweb (7)
นายไพศาล คงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
forweb (15)
นายวรากร โรจนรักษ์
งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
forweb (10)
นางอรทัย คงสุวรรณ
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
forweb (13)
นางประนอม ประยูร
งานส่งเสริมคุณธรรม
T102_Perfect365
นายบุญพา สิทธิศักดิ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.1 , ม.3
forweb (16)
นายแวรอนิง แวเด็ง
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
forweb (4)
นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
งานสถิติมาเรียน