กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

forweb (11)

นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

forweb (12)

นางสาวอรพิน เรืองศรี
ครูชำนาญการ

forweb (13)

นางประนอม ประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ