ระบบรายงานลงทะเบียนเรียนซ้ำ
<เปิดระบบบันทึกผลการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน-2564>

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่คำเตือน ครูผู้สอนควรตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชาของท่านก่อน