กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​

tc-302-2 (3)

นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

forweb (6)

นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

forweb (7)

นายไพศาล คงสุวรณ
ครูชำนาญการ

forweb (10)

นางอรทัย คงสุวรณ
ครูชำนาญการ

forweb (9)

นายสุธน ขวัญแก้ว
ครูชำนาญการ

forweb (16)

นายแวรอนิง แวเด็ง
ครูชำนาญการ