คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสาโรจน์ สวยงาม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

mongkol (2)

นายมงคล เครือแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

43440158-vector-gebruiker-pictogram-van-de-mens-in-pak

พระมหามานพ ปภสสฺโร
ผู้แทนองค์กรศาสนา

morlae2

นางสาววนิดา ปาณะศรี
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสมกฤต มีปิด
ผู้แทนองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น

43440158-vector-gebruiker-pictogram-van-de-mens-in-pak

นายสมศักดิ์ ชุมแสง
ผู้แทนผู้ปกครอง

udon

นายอุดร แก่นบุญ
ผู้แทนศิษย์เก่า

forweb (12)

นางสาวอรพิน เรืองศรี
ผู้แทนครู

rachapol3

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ