ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More…

ประกาศแนวปฏิบัติสถานณ์โควิด-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมกาRead More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 3 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 1 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR-2563)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR-2563) SAR63ดาวน์โหลด Read More…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Self Assessment Report : SAR-2562)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Self Assessment Report : SAR-2562) SAR 2562ดาวน์โหลด
Read More…