กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานสถานศึกษา

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎ

ประกาศ

ระเบียบ

มาตรการ/ข้อกำหนด