กลุ่มการบริหารทั่วไป

นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป
forweb (17)
นางสาวพิษณา บัวชุม
หัวหน้างานสารบรรณ
งานธนาคารโรงเรียน
forweb (3)
นางสาวอมร ช่วยพันธ์
งานอนามัย
forweb (6)
นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
860 (2)
นางสาวรัชนี พร้อมมูล
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
forweb (15)
นายวรากร โรจนรักษ์
งานประชาสัมพันธ์