กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

forweb (18)

นางสมพร สุขเกษม
ครูชำนาญการ

forweb (1)

นางสาวอาริษา สีเต็ม
ครูอัตรจ้าง(ภาษาจีน)

860 (2)

Michael Bravo Mercado
ครูอัตราจ้าง(ภาษาอังกฤษ)