รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Self Assessment Report : SAR-2565)