รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Self Assessment Report : SAR-2562)