รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR-2563)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR-2563) SAR63ดาวน์โหลด Read More…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Self Assessment Report : SAR-2562)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (Self Assessment Report : SAR-2562) SAR 2562ดาวน์โหลด
Read More…

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดาวน์โหลดได้จาก หน้าเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214
Read More…

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลดได้จาก หน้าเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213
Read More…

คู่มือการจัดส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปี 2563 สำหรับโรงเรียนที่ใช้ Secondary’56

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ การอัพเดทโปรแกรมและการส่ง-GPAX-สำหรับ-TCAS-5-ภาคดาวน์โหลด
Read More…

การจัดส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือแจ้งการจัดส่งข้อมูล GPAX Read More…