บุคลากรกลุ่มการบริหารวิชาการ

forweb (11)

นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์
งานทะเบียน

tc-302-2 (3)

นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
งานพัฒนาหลักสูตร
งานสารบรรณวิชาการ

forweb (9)

นายสุธน ขวัญแก้ว
งานวัดผลและประเมินผล , ICT

T105_Perfect365

นางสาวอมร ช่วยพันธ์
งานแนะแนว

forweb (13)

นางประนอม ประยูร
งานแนะแนว

forweb (6)

นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
งานวิจัยการศึกษา

forweb (2)

นางแฉล้ม ศรีสุวรรณ
งานห้องสมุด

forweb (5)

นายเอกชัย มงชู
งาน DMC