ระบบตรวจสอบคะแนนรายภาค/รายวิชา

grade-online1

ตรวจสอบคะแนนรายภาค (Semester) เทอมปัจจุบัน

ตรวจสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอก

ตรวจสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

ตรวจสอบคะแนนรายวิชา (BookMark) เทอมปัจจุบัน

ตรวจสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอก

ตรวจสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

ระบบดูเกรด DooGrade

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียน (ปพ.6)
และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)