ฝ่ายบริหาร

rachapol3

นายรัชพล    หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

forweb (7)

นายไพศาล คงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

forweb (18)

นายสมพร สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

forweb (12)

นางสาวอรพิน เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

forweb (8)
นายวิรัตน์ ขุนราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
forweb (14)

นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป