กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​

tc-302-2 (3)

นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

forweb (6)

นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

forweb (7)

นายไพศาล คงสุวรณ
ครูชำนาญการ

forweb (10)

นางอรทัย คงสุวรณ
ครูชำนาญการ

forweb (8)

นายวิรัตน์ ขุนราช
ครูชำนาญการ

forweb (9)

นายสุธน ขวัญแก้ว
ครูชำนาญการ

forweb (16)

นายแวรอนิง แวเด็ง
ครูชำนาญการ