HamroClass Preloader

กลุ่มการบริหารทั่วไป

นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป
forweb (17)
นางสาวพิษณา บัวชุม
หัวหน้างานสารบรรณ
งานธนาคารโรงเรียน
forweb (3)
นางสาวอมร ช่วยพันธ์
งานอนามัย
forweb (6)
นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
860 (2)
นางสาวรัชนี พร้อมมูล
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
forweb (15)
นายวรากร โรจนรักษ์
งานประชาสัมพันธ์