ระบบรายงานลงทะเบียนเรียนซ้ำ


เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่คำเตือน ครูผู้สอนควรตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชาของท่านก่อน