Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/krasaes2/domains/krasaesin.ac.th/public_html/oldsite/Kotchasan/Http/Request.php on line 459

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/krasaes2/domains/krasaesin.ac.th/public_html/oldsite/Kotchasan/Http/Request.php on line 459

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/krasaes2/domains/krasaesin.ac.th/public_html/oldsite/Kotchasan/Database/QueryBuilder.php on line 540

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/krasaes2/domains/krasaesin.ac.th/public_html/oldsite/modules/edocument/controllers/init.php on line 38

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/krasaes2/domains/krasaesin.ac.th/public_html/oldsite/modules/document/controllers/init.php on line 40

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/krasaes2/domains/krasaesin.ac.th/public_html/oldsite/modules/document/controllers/init.php on line 40
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

    “บริหารนำหน้า               พัฒนาการเรียนรู้   
    มุ่งสู่สากล                       ชุมชนร่วมใจ
    เทคโนโลยีก้าวไกล        ใส่ใจคุณธรรม       
    สิ่งแวดล้อมเลิศล้ำ          น้อมนำความพอเพียง

 

พันธกิจ  (Mission)     

 1. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่มาตรฐานสากล

 2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

 5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 6. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้

 7. ส่งเสริมอัตลักษณ์จิตสาธารณะ

 8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้เข้มแข็ง

     

เป้าประสงค์  (Target)

 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. มีระบบบริหารการศึกษาที่ดี  มีคุณภาพ
 3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  อบอุ่น และปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
 7. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com