ประวัติครูโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

รายชื่อครูโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
ลำดั คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก กลุ่มสาระฯ
1 นาย เกษม     รัตนโชติ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ไม่มีกลุ่มสาระ
2 นาย บุญพา สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย
3 นาง แฉล้ม ศรีสุวรรณ ครู ชำนาญการ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย
4 นาง อมร จันทนุรัตน์ ครู ชำนาญการ ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย
5 นาง จุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ครู ชำนาญการ ศศ.บ. เศรษฐาสตร์ คณิตศาสตร์
6 นาง สมใจ สุวรรณวงศ์ ครู ชำนาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
7 นาย เอกชัย มงชู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
8 นาย ไพศาล คงสุวรรณ ครู ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
9 นาย วิรัตน์ ขุนราช ครู ชำนาญการ ศศ.ม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
10 นาย สุธน ขวัญแก้ว ครู ชำนาญการ วท.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
11 นางสาว กาญจนา เจียรติ้ว ครู ชำนาญการ ศศ.ม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
12 นาง อรทัย คงสุวรรณ ครู ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
13 นาง อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
14 นางสาว สุดสวาท ประสานสงฆ์ ครู ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
15 นางสาว อรพิน เรืองศรี ครู ชำนาญการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา
16 นาง ประนอม ประยูร ครู ชำนาญการ ค.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา
17 นาย นเรศ ทองมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. อื่นๆ สุขศึกษา พลศึกษา
18 นาย วิรัช หวังสป ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
19 นางสาว อรจิรา ทะลิทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วท.บ. อื่นๆ สุขศึกษา พลศึกษา
20 นาย พุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศบ. ศิลปะ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
21 นาย วรากร     โรจนรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ศศบ. ดิรยางค์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
22 นาย บุญวัฒน์ จวนสว่าง ครู ชำนาญการ ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นาย แวรอนิง แวเด็ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นางสาว พิษณา บัวชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. จิตวิทยา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นาง ยุพิน ชูเรืองสุข ครู ชำนาญการ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นาย สมพร สุขเกษม ครู ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
27 นางสาว ปรัศนี บินเจะแม ครู ไม่มีวิทยฐานะ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
28 นางสาว สุทธิพร แกล้วทนงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ กศ.ม. อื่นๆ ภาษาต่างประเทศ
29 นางสาว    สิณี     บัวผัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คศ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ
30 นาย เฮอร์เบิร์ท ซีด็องกวินซ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ B.E. อื่นๆ ภาษาต่างประเทศ
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com