สถิติจำนวนนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 60)
ระดับชั้น ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม.ต้น ม.1 ม.1/1 9 18 27
ม.1/2 9 15 24
ม.1/3 11 13 24
รวม ม.1 29 46 75
ม.2 ม.2/1 10 18 28
ม.2/2 13 11 24
ม.2/3 10 10 20
รวม ม.2 33 39 72
ม.3 ม.3/1 8 24 32
ม.3/2 16 14 30
ม.3/3 13 19 32
รวม ม.3 37 57 94
รวม ม.ต้น 99 142 241
ม.ปลาย ม.4 ม.4/1 2 17 19
ม.4/2 6 7 13
รวม ม.4 8 24 32
ม.5 ม.5/1 11 12 23
ม.5/2 10 16 26
รวม ม.5 21 28 49
ม.6 ม.6/1 4 17 21
ม.6/2 10 13 23
รวม ม.6 14 30 44
รวม ม.ปลาย 43 82 125
รวมทั้งหมด 142 224 366
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com