สถิติจำนวนนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1 ม.1/1 10 23 33
ม.1/2 20 11 31
รวม ม.1 30 34 64
ม.2 ม.2/1 18 15 27
ม.2/2 18 15 24
รวม ม.2 36 30 66
ม.3 ม.3/1 9 18 27
ม.3/2 8 14 22
ม.3/3 6 16 22
รวม ม.3 23 48 71
รวม ม.ต้น 89 112 201
ม.4 ม.4/1 4 8 12
ม.4/2 6 14 20
รวม ม.4 10 22 32
ม.5 ม.5/1 7 9 16
ม.5/2 5 8 13
รวม ม.5 12 17 29
ม.6 ม.6/1 2 17 19
ม.6/2 4 7 11
รวม ม.6 6 24 30
รวม ม.ปลาย 28 63 91
รวมทั้งหมด 117 175 292
    
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com