ประกาศการเสนอราคางานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร


ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

การเสนอราคางานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน พร้อมมุงหลังคา

        โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะจัดจ้าง งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน พร้อมมุงหลังคา โดยมีเงินงบประมาณโครงการ 207,900.00 บาท (สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง 248,500.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com