ตรวจสอบผลการเรียน


1. ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) คลิกที่นี่            ใช้งานเครือข่ายภายในโรงเรียน คลิกที่นี่
2. ตรวจสอบผลการเรียนรายภาค (Semester)  คลิกที่นี่            ใช้งานเครือข่ายภายในโรงเรียน คลิกที่นี่
3. ตรวจสอบคะแนนประเมินผลรายวิชา (BookMark)  คลิกที่นี่    ใช้งานเครือข่ายภายในโรงเรียน คลิกที่นี่

    Username & Password 3 ระบบแรก
    User = เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก Password = วันเดือนปีเกิด 10 หลัก (ตัวอย่างเกิด 10 มกราคม 2540 รหัสผ่าน = 10/01/2540 )

4. ระบบตรวจสอบผลการเรียนซ้ำ  คลิกที่นี่
     Username & Password ระบบเรียนซ้ำ
     User = เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก Password = ปปปปดดวว 8 หลัก (ตัวอย่างวันเกิด 2555-01-31 รหัสผ่านคือ 25550131 )
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com