<< ประกาศแนวแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [คลิกอ่านประกาศ] <<

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

การนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน&สภานักเรียน
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช

ข้อมูลสารสนเทศ

24

จำนวนครู

270

จำนวนนักเรียน

182

นักเรียน ม.ต้น

88

นักเรียน ม.ปลาย


ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา