HamroClass Preloader

<< ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกพลศึกษา ระหว่างวันที่ 13 -20 พฤษภาคม 2564 [ดูรายละเอียด] <<

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร

นายรัชพล หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด >>

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม

การนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน&สภานักเรียน
ภาพกิจกรรมตลาด ก.ส.
ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช

ข้อมูลสารสนเทศ

24

จำนวนครู

270

จำนวนนักเรียน

182

นักเรียน ม.ต้น

88

นักเรียน ม.ปลาย


ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ร่วมใจ ใฝ่ศึกษา